Biz, işewürlige zerur bolan täze işi döretmekden başlap, durmuşa geçirmek we

durnukly işlemegine çenli ähli zerur hyzmatlary hödürleýän köpugurly kärhanadyrys.
Biziň kompaniýamyz sanly pudagyň ösmegine uly goşandyny goşýar.
Biznesi ösdürmek üçin önümler döredýäris we hyzmatdaşlarymyza goldaw berýäris.
Telefon belgiňizi goýuň, biz size jaň ederis!
Bize özüňiz hem jaň edip bilersiňiz!
+993 12 922 277
Düwmä basmak bilen, şahsy maglumatlaryňyzy gaýtadan işlemäge razylaşýarsyňyz we gizlinlik syýasatymyz bilen razy bolýarsyňyz
Iş ugurlarymyz

IT senagaty

Senagat awtomatlaşdyrma Нравится10:49

Biziň bölümlerimiz
Sistemalary integrirlemek bölümi
Aragatnaşyk we maglumatlary goramak bölümi
Maglumat howpsuzlygy syýasatlaryny we tertibini işläp düzmek we durmuşa geçirmek
Maglumatlaryň gizlinliginiň goralmagyny üpjün etmek. Içerki we daşarky maglumatlary geçirmegi dolandyrmak we ösdürmek

IT infrastrukturasy
bölümi
Torlar, serwerler, maglumatlary saklamak, programma üpjünçiligi we beýleki tehnologiki çeşmeler ýaly IT infrastrukturasynyň ähli taraplaryny goldamak, ösdürmek we kämilleşdirmek

Dürli ulgamlary, amaly programmalary we tehnologiýalary bir iş ulgamyna birleşdirmek üçin kompaniýanyň jogapkär bölüm. Bölüm guramada dürli komponentleriň birleşmegi we olaryň arasynda täsirli gatnaşygy üpjün etmek bilen baglanyşykly meseleler bilen meşgullanýar.

Näme üçin bizi saýlaýarlar?
Innowasiýalyk
Hil
Strategiýalylyk
Gizlinlik
Biziň wezipämiz

Biziň wezipämiz - häzirki zaman işewürliginiň dinamiki gurşawynda üstünliklerine we bäsdeşlige ukyplylygyna goşant goşýan tehnologiýa çözgütleri bilen üpjün etmek, müşderiler üçin ynamdar hyzmatdaş bolmak.

Hyzmatdaşlarymyz
Bize ýazyň
Seyitnazar Seydi köçesi, 15/1