Borçlar:
* Berlen meseleleri tertipleşdirmek we algoritmlaşdyrmak.
* Programma üpjünçiligini işläp düzmegiň amallaryny ulanmak.
* Topardaky iş.
* Tehniki tabşyryk boýunça işlemek.
* Maglumatlary kesgitlemek we manipulýasiýa etmek arkaly programmirleme dillerini ulanmak bilen programmirleme koduny ýazmak.
* Bellenen talaplara laýyklykda programma kodunyň dizaýny.
* Wersiýa dolandyryş ulgamy (Git) bilen işlemek.
* Programma koduny barlamak we düzetmek.
* Programma üpjünçiliginiň işleýşini barlamak.
* Programma kodunyň optimizasiýasynyň ýörelgelerine düşünmek.
* SURBD-iň esasy düşünjeleri.

Hünär bilimleri:
* Microsoft Visual C #.
* SURBD, SQL kody ýazmak (MSSQL, MySQL, Oracle).
* WEB programmirlemek.
* Node.js, React.js, React Native.
* Android Studio ýa-da Xamarin.
* Bitbucket, Git - SVN.
* Kod ýazmagyň stilini bir görnüşe getirmek.
* Tehniki tabşyryga laýyklykda programma koduny döretmek.
* Guramada kesgitlenen talaplara laýyklykda deslapky programma kodunyň gurluşy. Müşderä taslanan we ýerine ýetirilen programma üpjünçiligini durmuşa geçirmek boýunça başarnyk.
* Bilmeli dilleri: rus, türkmen diller - erkin. Iňlis - tehniki.

Şahsy häsiýetler:
* Maksadaokgunly.
* Gujurly.
* Alçak.
* Sypaýyçylyk we jedelleşmezlik.

Iş tertibi:
* Iş günleri: 9: 00-dan 18: 00-a çenli.
* Şenbe we ýekşenbe günleri dynç güni.
* Resmi taýdan işe kabul etmek.
* Zähmet haky söhbetdeşlikden soňra.


Programmist