Borçlar:

* Erkek/Aýal, 45 ýaşa çenli
* iňlis dilini ynamly bilmeli (Advanced dereje)
* Umumy ykdysady bilim - makro we mikro-ykdysady faktorlaryň täsir ediş mehanizmlerine, göterim derejeleriniň üýtgemegine, inflýasiýanyň derejesine düşünmeli;
* täjirçilik pudagynda derňew usullary, statistikalary we çaklamalary düzmeli;
* kanunçylyk (esasanam startap hukugy, salgyt salmak, işewürlik hukugy);
* içerki, halkara maliýe hasabat standartlary;
* buhgalterçilik hasabyň we hasabatyň ýörelgelerini;
* maýa goýum ýörelgeleri, bazar nazarýetini we ondaky üýtgeşmelerini;
* bazarlaryň hereket mehanizmlerini, töwekgelçiligi seljermegiň esaslary.

Hünär bilimleri:
* Maglumatlary seljermek, umumylaşdyrmak ukyby
* Matematika ukyby
* Ünslilik
* Strese bolan ýokary garşylygy
* Aragatnaşyk endikleri we toparda işlemek ukyby
* Maksatlylyk, çalt öwrenmek ukyby

Iş tertibi:
* Döredijilikli toparda işlemek
* Bäş günlük amatly iş tertibi:
Iş günleri: duşenbe-anna
Dynç günleri: şenbe - ýekşenbe
Iş güni: 9.00-dan 18.00-a çenli
* Söhbetdeşligiň netijelerine esaslanýan aýlyk

Maliýe derňewçi